logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

 • eerdere columns
 • sociale innovatie in bedrijven
 • bevordering ondernemerschap
 • familiebedrijven
 • reviews en verwijzingen
 • (trend)studies
 • en zo voort…

Relevante links

Veel websites van adviesbedrijven gaan dieper in op de eigen specifieke thematiek, zoals bedrijfsovernames, schuldhulpverlening na faillissement, analyse van liquiditeitsproblemen, hoe vind je goede commissarissen voor de RvC van je eigen bedrijf, welke regelingen voor bedrijfsinnovaties bestaan er per branche en dergelijke.

Duidelijk mag zijn dat wij een andere benadering hebben van ondernemingen binnen het MKB (vergelijk de rubrieken Bureaufilosofie en Wanneer in te schakelen op deze website). Daarom hebben wij ook andere achtergrondinformatie op onze site staan (zie rubriek Brochures en de subrubriek Algelun’s archief).

Desondanks willen wij de geïnteresseerde sitebezoeker graag verder behulpzaam zijn bij de eigen zoektocht naar goede informatie over ondernemerschap. Graag attenderen wij u dan ook op de zeer relevante informatie van bepaalde toegesneden websites.

Vandaar de volgende lijst met doorlinkingen
(uiteraard rekening houdend met de zogenoemde Disclaimer onderaan deze webpagina).

 1. www.mkb.nl
  de site van MKB Nederland, gevestigd in Den Haag, uiteraard zeer relevant en zeer informatief, ook met links naar de regionale sites met regionale MKB activiteiten;

  www.vno-ncw.nl
  de site van ondernemend Nederland bij uitstek, gevestigd in Den Haag, uiteraard relevant en informatief, ook met links naar de regionale sites met regionale VNO/NCW activiteiten;

 2. www.ondernemerschap.nl
  deze uitgebreide kennissite maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit  programma wordt, zoals bekend, uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau EIM (onderdeel van Panteia) uit Zoetermeer;

 3. www.ondernemersplein.nl
  site van de rijksoverheid met alle belangrijke wet- en regelgeving voor bedrijven, subsidies, belastingen enz, verdeeld naar onderwerpen en branches, altijd up-to-date;

 4. www.awvn.nl
  wie als werkgever in de marktsector advies nodig heeft op sociaal en/of economisch gebied kan hiervoor goed terecht bij de werkgeversvereniging AWVN. Eveneens gevestigd in Den Haag. Bij AWVN zijn circa 850 ondernemingen en 70 branches aangesloten. De vereniging is betrokken bij de totstandkoming van meer dan 500 van de 900 cao's in Nederland en veel arbeidsvoorwaardenregelingen. AWVN verleent ook toegesneden diensten aan individuele leden;

 5. www.rijksdienstvoorondernemendnederland.nl
  deze rijksoverheidsdienst ondersteunt ondernemers met informatie en advies, helpt met financieringen, netwerken en het uitvoeren van wet – en regelgeving. Goed overzicht van financieringsmogelijkheden. Zie ook de (basis)site van het betreffende ministerie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni, met handige doorlinkingen naar allerlei Diensten, Agentschappen en Regelingen, plus uiteraard adequate rubricering naar (bedrijfs) economische onderwerpen;

 6. www.bobb.nl
  Bobb staat voor Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. Bij deze landelijke belangenvereniging heeft een aantal gespecialiseerde adviesbureaus zich aangesloten, o.m. uit oogpunt van kwaliteitsbewaking, vergroten van de bekendheid met het bestaan van bedrijfsovernameadviseurs. Geeft een goed beeld van de state of the art op dit adviesterrein;

 7. www.awti.nl
  de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en innovatie (AWTi) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en sinds 2014 ook voor innovatie. De AWTi adviseert gevraagd en ongevraagd. Deze Haagse adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries, maar ook ten opzichte van de partijen in het werkveld. De adviesraad bestaat uit tien leden, afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij, zoals onderzoekinstituten of het bedrijfsleven. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen gevestigde belangen. De AWTi wordt ondersteund door een secretariaat, dat bestaat uit wetenschappelijke raadsmedewerkers en ondersteunend personeel. Het secretariaat bereidt de adviezen van de raad voor en verzorgt de overige ondersteuning van de raad bij zijn adviseringswerkzaamheden. De adviesraad produceert in een rap tempo allerlei uitermate belangwekkende onderzoeksrapporten en (beleids)adviezen, die voor nagenoeg alle betrokkenen bij het MKB zeer interessant zijn. Ook organiseert de AWTi boeiende bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en (werk)ervaringen. Soms in Den Haag zelf, maar ook in de regio’s. Zie voorbeelden van het werk van deze adviesraad in onze rubriek Algelun's Archief;

 8. goede en informatieve websites over familiebedrijven
  www.fambizz.nl: informatieve, strak vormgegeven en goed toegesneden website voor professionele familiebedrijven. Naast columns, expertartikelen e.d. eveneens een compleet overzicht van actuele zaken betreffende uiteenlopende Nederlandse familiebedrijven. Ook adequate doorlinkingen naar relevante achtergrondinfo. Goede, commerciële aanvulling op de grondige site van de Vereniging Familiebedrijven Nederland (www.fbned.nl), én de gedocumenteerde site van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim (www.landelijkexpertisecentrumfamiliebedrijven.nl);

 9. www.ondernemersklankbord.nl
  nagenoeg onbaatzuchtige stichting voor gerichte steun aan ondernemers door ondernemers; ooit voortgekomen uit de Stichting Kleinnood uit 1979, dus indrukwekkend trackrecord op dit adviesterrein;

 10. www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
  goed voorbeeld van gemeentelijk Ondernemersloket van het merendeel van de Friese gemeenten, o.m. voor krediet – en hulpverlening vanuit Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004). Elders in ons land ook dergelijke Ondernemersloketten, zoals Utrecht, Arnhem, Barneveld en ga zo maar door;

 11. www.imk.nl
  landelijk Instituut voor Midden en Kleinbedrijf, regionaal werkend met bedrijfeconomische adviseurs met veel kennis van alle branches, geschikt voor de snelle hulp en ondersteuning van een onderneming in moeilijke tijden, ook vanuit Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004);

 12. www.doehetzelfondernemingsplan.nl
  praktische site over het eerder uitgegeven boek van het (ook op MKB gerichte) Arnhemse adviesbedrijf De Eigen Zaak boordevol info hoe je een goed bedrijfsplan moet maken. Digitaal verkrijgbare, zeer gesystematiseerde, praktische startersinfo (met vele doorlinkingen e.d.) is eveneens te vinden op een andere (ook tamelijk complete) site: www.inzakengaan.nl;

 13. www.ondernemershuis-deventer.nl
  een stimulerend initiatief van de gemeente Deventer: het zogenoemde Ondernemershuis Deventer (OHD). OHD coacht nieuwe ondernemers en helpt hen bij het starten van een eigen bedrijf. Ook biedt OHD hulp bij het vinden van huisvesting en financiering voor bedrijven. Daarnaast brengt het Ondernemershuis Deventer ondernemers samen en fungeert tegelijk als verbinding tussen de lokale overheid en (startende) ondernemers in Deventer. Zie de praktisch opgezette en mooie site van het OHD;

 14. www.ppsnetwerk.nl
  PPS Netwerk Nederland is een platform van bedrijven en instellingen dat zich ten doel heeft gesteld publieke partijen met concrete raad en daad bij te staan bij de afweging van investeringsbeslissingen. Hierbij gaat het specifiek om de vraag of projecten traditioneel gefinancierd en uitgevoerd moeten worden of via een PPS (Publiek Private Samenwerking). Met een gerenommeerde Strategieraad, ter zake kundige Adviesraad en praktisch ondersteunend bedrijfsbureau biedt dit netwerk niet alleen veel info over deze complexe materie, doch beproefde hulpmiddelen voor gebruik in de PPS-praktijk zijn eveneens voorhanden. Goed te navigeren website met actualiteiten en achtergronden over PPS-constructies;

 15. www.kredietunienederland.nl
  goede site van de Vereniging van Kredietunies Nederland. Ondernemers zijn in toenemende mate ontevreden over de wijze waarop de banken omgaan met MKB-kredietverlening. Hierdoor kunnen ondernemers niet meer investeren en innoveren. Een kredietunie is een coöperatie met MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren (of beginnende) collega-ondernemers (de kredietnemers). Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van de onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, opereert zonder winstoogmerk en is democratisch van aard en opzet. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Zie ook volgende link;

 16. www.qredits.nl
  samenwerkingsverband tussen banken, bepaalde Fondsen en betrokken ministeries, gericht op de (micro)financiering van kleine ondernemingen, na beoordeling door een bedrijfsadviseur van deze kredietinstelling, en begeleiding door mensen vanuit een eigen coachpool. Qredits voert ook de administratie van b.v. initiatieven als Kredietunie Midden Nederland uit Leusden;

 17. www.suikeroom.org
  dit is een organisatie, die bestaat uit ondernemers die gezamenlijk risicodragend kapitaal, netwerk en ervaring inbrengen voor ambitieuze (geen kleinbedrijf) multiculturele ondernemers. Met als doel hen te helpen sneller succesvol te worden en daardoor sneller uit te laten groeien tot werkgevers en rolmodellen voor anderen. Stichting Suikeroom is gevestigd in Amsterdam en sinds januari 2012 ook actief in Rotterdam (en omstreken). Suikeroom investeert in het eigen vermogen van bedrijven en verstrekt geen kredieten;

 18. www.stedendriehoekinnoveert.nl
  Stedendriehoek Innoveert is het aanspreekpunt voor ondernemers met een innovatievraag voor vooral de steden Zutphen, Apeldoorn en Deventer (en alles wat daar zo’n beetje tussen en naast ligt). Het is een ondernemersnetwerk. Enkele honderden bedrijven uit die regio nemen hieraan deel. Er is geen lidmaatschap nodig om deel te nemen. Bovendien is dienstverlening gratis. Naast een bestuur, dat bestaat uit ondernemers, werken er voor het bureau Stedendriehoek Innoveert ervaren innovatiemakelaars en gespecialiseerde adviseurs. Gezamenlijk ondersteunen zij innovatie-ideeën  van start tot finish. Ook begeleiden de medewerkers businesscases plus denken zij (constructief en innovatief) mee over de financiering van uiteenlopende (bestaande en nieuwe) projecten van ondernemers. Erg enthousiaste club met mensen. Goede initiatieven met veel inhoudelijk interessante en goed georganiseerde bijeenkomsten (waarbij eveneens soms substantiële vouchers voor de stimulering van bepaalde innovaties worden verstrekt). Een dergelijke opzet zou in andere delen van ons land ook zo goed kunnen werken.

 19. www.nkdi.nl
  Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden met subsidie van de NSvP. Met de kennis uit onderzoek en praktijk wil het NKDI kennisuitwisseling stimuleren en gericht beleidsadvies leveren aan overheid, werknemers en werkgevers om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. Het NKDI is gehuisvest bij het Lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Veel digitale naslagmogelijkheden via de website van NKDI. Ook aankondigingen van interessante congressen over dit en aanverwante onderwerpen. Reviews, melding van actuele publicaties, suggesties voor aanvullende studies of anderszins zijn goed te vinden binnen o.a. de Kennisbank van deze visueel mooie en toegankelijke site. Zie ook de info onder item 47 bij de rubriek Algelun’s Archief op onze website.

 20. www.nvbo.com
  de Nederlandse Vereniging van Binnenstedelijke Ondernemers (NVBO) stelt zich ten doel de economische positie van ondernemers in binnensteden structureel te versterken en te dienen als overleg- en informatieplatform over allerlei zaken die relevant zijn voor het functioneren van binnensteden. Dit gebeurt o.a. door belangenbehartiging als overkoepelend orgaan op dit terrein, door binnenstedelijke problematiek van ondernemers inzichtelijk en bespreekbaar te maken en door deze activiteiten te vertalen naar gezamenlijke oplossingen om de eventuele teloorgang van binnensteden tegen te gaan.

Disclaimer: deze webpagina van onze site bevat links naar andere websites met relevante informatie voor ondernemingen binnen het MKB. Algelun [MKB] Advies is niet aansprakelijk voor deze digitale doorlinkingen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van de genoemde websites. Iedere aansprakelijkheid voor schade, in welke zin dan ook, mogelijk geleden door een bezoek aan een andere website via een link op deze website (of anderszins), wordt door middel van deze disclaimer uitgesloten.