logo Algelun [MKB] Advies

Algelun's Archief

Met daarin o.m.:

  • eerdere columns
  • sociale innovatie in bedrijven
  • bevordering ondernemerschap
  • familiebedrijven
  • reviews en verwijzingen
  • (trend)studies
  • en zo voort…

Bureaufilosofie (en markering van onze adviesterreinen)

Al ruim gevestigd of pas gestart als ondernemer: specifieke kennis en praktijkervaring nodig…
Nederland telt inmiddels bijna 1,8 miljoen zelfstandige ondernemers. Hetzij al jaren gevestigd met een goed florerend eigen (familie)bedrijf. Of net zeer gemotiveerd gestart als nieuwe -, door- of herstartende (overnemende) ondernemer. Naast bepaalde typerende persoonskenmerken dient een ondernemer ruimschoots te beschikken over bedrijfseconomische kennis, maar ook over diepgaande kennis van - en ervaring met de eigen bedrijfsbranche. Nog beter is wanneer hij of zij door die in de praktijk verkregen vakkennis de eigen markt van haver tot gort kent. Bovendien moet je als ondernemer de concurrentie goed kunnen doorgronden. En wel zodanig dat de ondernemer eveneens in staat is om de kwaliteit van de productie van die concurrenten goed op waarde te schatten.

Dóór herhaaldelijk beroep op het aanpassingsvermogen leren ondernemers bepalende bedrijfsontwikkelingen (h)erkennen…
Met werkervaring, bedrijf- en branchekennis ben je er nog niet als ondernemer, want je moet ook nog beschikken over een flinke dosis aanpassingsvermogen. Enerzijds om je eigen onderneming (telkens weer én bijtijds) aan te passen aan de veranderende eisen en verwachtingen vanuit de omgeving van het bedrijf. Maar anderzijds ook om de eigen onderneming (telkens weer én bijtijds) aan te passen aan herhaaldelijk optredende, turbulente bedrijfseconomische tijden. Dit betekent ook dat een ervaren ondernemer (of een intuïtief scherpe beginnende ondernemer) zeer snel door heeft welke stadia van zijn of haar eigen bedrijf bepalend zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Ondernemers weten dat ‘’rust roest’’ en ‘’stilstand achteruitgang is’’ bij elke fase van de levenscyclus van een eigen bedrijf. Of dit nu het starten, groeien, overleven of stoppen van een onderneming betreft. Juist dóór dat herhaaldelijke appèl aan het eigen aanpassingsvermogen maakt een ondernemer zelf uit welke van de bedrijfsstrategische stadia bepalend zijn voor de eigen onderneming.

Visie op het adviseren van ondernemers:
bepalende bedrijfsstrategische stadia van een onderneming binnen het MKB…
Wij bieden als adviesbureau ondersteuning bij de overgang van het ene cruciale bedrijfsstrategische stadium naar de andere bepalende fase in de ontwikkeling van het eigen bedrijf van de ondernemer. En vaak bieden wij niet alleen specifieke ondersteuning bij die overgangen van de ene belangrijke bedrijfsfase naar de andere bepalende bedrijfsfase, doch geven wij eveneens gericht advies over het huidige ontwikkelingsstadium van het bedrijf op dat gegeven moment. Welke zaken worden binnen de onderneming tot in de puntjes beheerst? Welke bedrijfsontwikkelingen stagneren (met wat voor gevolgen voor de bedrijfsvoering)? Hoe kan de ondernemer goed inspelen op bepaalde trends in de eigen branche? En dergelijke vragen.

Gevisualiseerd weergegeven:

Schema Algelun [MKB] Advies: (voort)bestaan van een onderneming

Evenals de andere onderdelen van onze adviesgroep (zie www.genilu.nl) benaderen wij deze overgangen van het ene cruciale stadium in de bedrijfsontwikkeling van een onderneming naar de andere belangrijke fase voor de continuïteit van een onderneming vanuit een gecombineerde aanpak van consultancy (het strategische denkwerk) en managementservices (het praktische handwerk). Met andere woorden: op een bepaald moment kan de bedrijfsontwikkeling van een onderneming volgens ons net zo goed gebaat zijn met een snelle invoering van een eenvoudige werkmethode dan met een langdurig en ingewikkeld intern afwegingsproces over de verdere inhoud van de bedrijfsstrategie. Algelun [MKB] Advies verricht beide type organisatieadvisering even vakkundig en met even veel inzet en betrokkenheid. Zie ook de te downloaden PDF’s over uiteenlopende bedrijfskundige onderwerpen voor ondernemingen binnen het MKB: de webrubriek Brochures. En de voorbeelden van onze advisering van bedrijven in de webrubriek Projectbeschrijvingen.

Het (her)starten van een onderneming als eerste cruciale fase…
Steeds meer mensen in ons land kiezen welbewust voor zelfstandig ondernemerschap. De één om een eigen idee te verwezenlijken, zonder anderen daarbij nodig te hebben. De ander omdat hij of zij graag zijn beroep in alle vrijheid en zelfstandigheid wil kunnen uitoefenen. En een derde weer omdat de drang tot ondernemen nu eenmaal in het (familie)bloed zit. Het aantal zzp’ers neemt niet alleen drastisch toe, maar ook het aantal mensen dat meent dat het simpelweg beter is om zelfstandig in je eigen bestaan te voorzien dan om in loondienst bij een baas te werken. De vraag is echter: hoe kom je door die moeilijke (dóór of her) startfase heen? Toelichting terminologie: zie Algelun’s Archief, punt 8, aldaar voor een toelichting hierop.

Algelun [MKB] Advies staat al deze mensen, desgewenst en desgevraagd, met raad en daad bij. Waarom? Vooral omdat wij onze eigen kennis en praktijkervaring op dit vlak willen delen, willen overdragen en daarmee andere ondernemers willen behoeden voor valkuilen bij die bepalende fasen in de ontwikkeling van een eigen bedrijf.

Algelun [MKB] Advies: ondernemers ondersteunen andere ondernemers…

Wij zijn niet alleen zeer ervaren organisatieadviseurs, maar wij spreken ook uit eigen ondernemerservaring. Ervaringen, waarbij wij eveneens met veel vallen en weer opstaan onze eigen bedrijven hebben opgericht, geoperationaliseerd en geconsolideerd, maar ook weer door tal van redenen en omstandigheden zijn kwijtgeraakt. En noodgedwongen opnieuw zijn begonnen. In die bedrijfseconomisch bijzonder moeilijke perioden maak je als ondernemer tal van zaken mee, waarin een zeker patroon zit, waarbij bepaalde vraagstukken zich telkens opnieuw (doch soms in een andere gedaante) opspelen én waarbij menselijke emoties de zakelijke kanten van een goede bedrijfsvoering soms lijken te overvleugelen. Wij van Algelun [MKB] Advies weten als geen ander hoe hiermee om te gaan en hoe jezelf als ondernemer hiertegen teweer te stellen.

Aan de andere kant willen wij ook graag ondernemingen, vanuit de optiek van zuivere ondernemingszin, overeind te houden. Vanuit onze eigen ondernemersmentaliteit willen wij graag collega-ondernemers helpen bij het ondernemen. Vooral in de genoemde cruciale fasen en perioden (vergelijk bovenstaand schema). Indien nodig willen wij zelf ook als ondernemers risico’s dragen (zie de rubriek Honorering op deze website). Wij achten het meer van belang dat de betreffende ondernemer, ondanks alle tegenwerking, tegenspoed en andere onheilstijdingen, zelf in staat blijft zijn of haar ondernemingsidee te realiseren. Wij weten ook uit eigen ervaring dat veel ondernemers, zo niet alle, hieruit de meeste bevrediging en bovenal moed putten om weer op eigen (ondernemers)kracht verder te gaan.

Algelun [MKB] Advies kan hierbij gericht van dienst zijn op een zeer praktisch en aansprekende manier. Zie hiervoor o.a. op deze site: de rubriek Wanneer inschakelen, de rubriek Projectbeschrijvingen en de rubriek Brochures met achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het leiden van ondernemingen binnen het MKB.